@WPLagos WordPress Lagos celebrating WordPress 15t

@WPLagos WordPress Lagos celebrating WordPress 15th Anniversary. #WP15 #WPLagos #TMNMoments https://t.co/4Vo3RavUj9